Program lojalnościowy "Składaj Tony"

Rozpoczęcie programu: 2014-11-21

Opis

W programie lojalnościowym Skład Rolny Sp. z o.o. nagradzamy naszych klientów za zamówienia realizowane w naszej firmie. Przystępując do programu otrzymaliście Państwo kartę przedpłaconą, na którą realizowane będą przelewy cash-back. Kwota środków naliczona zostanie po realizacji i opłaceniu zamówienia przez Państwa firmę. W celu realizacji wypłaty środków  prosimy o przejście do zakładki wypłaty środków, dostępnej w menu po lewej stronie. 

Zasady programu

W Programie Składaj Tony już za  pierwszą zamówioną tonę  otrzymasz  1,5 PL cash-back. Zamawiaj nasze produkty, Składaj Tony i zwiększaj swój cash-back! W grupie SREBRNEJ cash-back jest już podwójny!

Grupy klientów

star

Grupa SREBRNA

  • Wielkość zakupów: od 1000 TON.
  • 3 PLN cash-back za każdą tonę.
starstar

Grupa ZŁOTA

  • Wielkość zakupów: od 2000 TON.
  • 4,5 PLN cash-back za każdą tonę
starstarstar

Grupa PLATYNOWA

  • Wielkość zakupów: od 4000 TON.
  • 6 PLN cash-back za każdą tonę

Regulamin

REGULAMIN PROGRAMU SKŁADAJ TONY

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin stanowi podstawę działania programu lojalnościowego i określa prawa i obowiązki Uczestnika programu, a także obowiązki Organizatora.
2. Organizatorem programu jest  Skład Rolny Sp. z o.o., z siedzibą: Al. Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa, NIP: 5272677392
3. Program lojalnościowy skierowany jest do kontrahentów Organizatora. 
4. W ramach Programu Uczestnik gromadzi Środki pieniężne, które mogą być wypłacone na kartę przedpłaconą Uczestnika zgodnie z regułami określonymi w niniejszym Regulaminie. 
5. Celem prowadzenia programu lojalnościowego jest zwiększenie sprzedaży firmy Organizatora.
6. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 kodeksu cywilnego.
7. Prawo do korzystania z konta a w szczególności do wypłaty Środków, jest osobiste i przysługuje wyłącznie Uczestnikowi.
8. Informacja o terminie zakończenia Programu Składaj Tony zostanie zamieszczona na stronie skladajtony.skladrolny.pl z miesięcznym wyprzedzeniem.
9. W przypadku zakończenia programu Środki mogą zostać wypłacone w terminie 30 dni od dnia zakończenia programu. 

§2. DEFINICJE
1. Składaj Tony lub Program – program lojalnościowy Składaj Tony.
2. Uczestnik – osoba zaproszona przez organizatora do Programu, która wypełniła formularz rejestracyjny on-line i dokonała aktywacji konta oraz która podała wszystkie wymagane dane. 
3. Organizator - Skład Rolny Sp. z o.o., z siedzibą: Al. Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa, NIP: 5272677392.
4. Środki – środki pieniężne zapisywane na koncie uczestnika na zasadach określonych w §5 niniejszego Regulaminu.

§3. UCZESTNICTWO
1. Uczestnikiem programu może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, spełniająca przesłanki uczestnictwa w Programie wskazane w Regulaminie.
2. Warunkiem przystąpienia Uczestnika do programu jest uzyskanie zgody zarządu lub właściciela podmiotu zatrudniającego Uczestnika na udział w programie.  Rejestracja w programie i akceptacja niniejszego regulaminu jest jednoznaczna z potwierdzeniem otrzymania zgody na uczestnictwo. Organizator nie weryfikuje czy zgoda została udzielona.
3. Każdy Uczestnik może mieć tylko jedno konto w Programie.
4. Uczestnik zobowiązuje się poinformować Organizatora o zmianie swoich danych osobowych. W przypadku nie powiadomienia o zmianie danych osobowych, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub brak działania spowodowany niezaktualizowaniem danych.

§4. SYSTEM PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW
1. Środki przyznawane są za zakupy dokonywane w firmie Organizatora, zgodnie z poniższym algorytmem. Środki przyznawane są tylko i wyłącznie przy zakupie produktów (nawozów WE), których producentem lub bezpośrednim importerem jest Skład Rolny (w rozumieniu Ustawy o Nawozach i Nawożeniu z dn. z dnia 10 lipca 2007 r.)
2. Algorytm naliczania środków jest opublikowany na stronie głównej obsługi programuy, dostępnej po rejestracji oraz zalogowaniu się w programie.

§5. PRZYZNAWANIE NAGRÓD 
1. Organizator dostarczy Uczestnikom karty przedpłacone, na które będzie dokonywać przelewu Środków. 
2. Organizator raz w miesiącu rozliczy oraz zweryfikuje złożone przez uczestnika na piśmie lub w formie elektronicznej zamówienia na produkty premiowane w ramach Programu. W przypadku, gdy zamówienie złożone byłoby przez innego pracownika (zarząd lub właściciela) podmiotu zatrudniającego Uczestnika, konieczne jest wskazanie na piśmie lub w formie elektronicznej przez dokonującego zamówienie, któremu uczestnikowi lub którym uczestnikom należy przypisać określoną ilość zamówionych ton. Poszczególne tony nie mogą być przypisane więcej niż jednemu Uczestnikowi.
3. Warunkiem rozliczenia zamówienia oraz naliczenia środków jest dokonanie zapłaty za zamówiony towar.
4. Uczestnik może sygnalizować chęć wypłaty środków po zalogowaniu się na stronie skladajtony.skladrolny.pl.
5. Organizator dokona przelewu środków w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia chęci wypłaty.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad nagradzania uczestników. Informacja o zmianach w zakresie powyżej opisanym będzie opublikowana na stronie Organizatora w terminie 30 dni przed dniem wprowadzeniem zmiany. 
7. Wypłata Środków nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.
8. W przypadku wypłaty Środków o wartości przekraczającej 200 zł przez osobę fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej, środki te stanowią przychód z innych źródeł. Na uczestniku ciąży obowiązek rozliczenia dochodu z właściwym urzędem skarbowym. Organizator prześle uczestnikowi deklarację podatkową PIT-8C w terminie do końca lutego za rok poprzedni. 

§6.REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W PROGRAMIE I REKLAMACJE
1. Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z udziału w programie. W tym celu przesyła na adres sklep@skladrolny.pl stosowną informację. 
2. Organizator zastrzega prawo nieprzyznania lub wstrzymania się z rozliczeniem środków  Uczestnikowi w sytuacji, gdy Uczestnik podejmuje działania sprzeczne z niniejszym Regulaminem oraz w przypadku gdy do rozliczenia danego zamówienia został zgłoszony więcej niż jedene Uczestnik.
3. Uczestnik ma możliwość zgłoszenia reklamacji na adres: sklep@skladrolny.pl

§7. DANE OSOBOWE
1. Klient z chwilą przystąpienia do programu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Operatora systemu LoyaltyZen (firma: CarDirect Marcin Krejza, z siedzibą w Białymstoku, ul. Wąska 15 lok. 1, regon 200187618,numer NIP 9661784807) działającym w imieniu i na rzecz Organizatora.
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji udziału w Programie Składaj Tony, a także w celu przesyłania widomości SMS oraz e-mail. 
3. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i poprawiania ich. 
4. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.
5. Udostępnienie danych Organizatorowi przez Uczestnika w związku z uczestnictwem w Programie ma charakter całkowicie dobrowolny.
6. Uczestnik na bieżąco będzie informowany drogą mailową o aktualnie prowadzonych akcjach promocyjnych Organizatora, pod warunkiem, że wyrazi na to zgodę w chwili wypełniania formularza zgłoszeniowego.

§8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator ma prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie. Wszelkie zmiany regulaminu będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej składajtony.skladrolny.pl.
2. Organizator nie odpowiada za podanie przez Uczestnika niepełnych bądź nieprawdziwych danych podczas wypełniania formularza. Nie ponosi również odpowiedzialności za konsekwencje nieprawidłowej zmiany danych osobowych, jak również za udostępnienie przez Uczestnika stronom trzecim swoich danych służących do rejestracji lub logowania na Stronie Internetowej.
3. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego. 
4. Sądem właściwym do rozpatrywania wszelkich sporów wynikłych w związku z Programem jest sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

© Copyright LoyaltyZen.com - wszelkie prawa zastrzeżone